Ogólnopolski Konkurs na Palmę Wielkanocną

palma

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO
KONKURSU PLASTYCZNEGO
NA PALMĘ WIELKANOCNĄ

Organizator konkursu:
Opolskie Centrum Kultury
ul. Lubelska 30
24-300 Opole Lubelskie

Adresaci konkursu:
Konkurs skierowany jest do młodzieży i dorosłych

Cele konkursu:
1. Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą
2. Przekaz wartości i i tradycji ludowej
3. Pogłębienie wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia palm
4. Zorganizowanie wystawy pokonkursowej

Termin konkursu:
Palmy należy dostarczyć do dnia 25.03. 2015r. do godziny 15.00

Zadanie konkursowe:
1. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjną palmę wielkanocną
2. Polecana technika wykonania: naturalne materiały, bukszpan, bazie, suche kwiaty, wstążki, bibuła itp.

Warunki udziału w konkursie:
1. W konkursie mogą uczestniczyć tylko osoby indywidualne
2. Prace grupowe nie będą brane pod uwagę
3. Zgłoszenie palmy do konkursu w podanym niżej terminie
4. Do prac należy dołączyć kartkę z informacjami:
Imię i Nazwisko, adres oraz telefon
5. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wystawienie prac
z podaniem danych osobowych twórcy

Ocena prac:
1. Zgłoszone prace będą oceniane przez powołaną wcześniej komisję konkursową w Opolskim Centrum Kultury
2. Komisja wyłoni najciekawsze prace, które zostaną nagrodzone (I, II, III miejsce)
3. W konkursie zostanie przyznana dodatkowa nagroda w kategorii na największą palmę wielkanocną
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania wszystkich prac

Kryteria oceny prac:
1. Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem, a w szczególności gotowe palmy wielkanocne
2. Zgodność z regulaminem konkursu
3. Pomysłowość i inwencja twórcza
4. Estetyka wykonania pracy
5. Dobór odpowiednich materiałów, z których została wykonana palma

Rozstrzygnięcie konkursu:
1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie: www.ockopolelubelskie.pl
2. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o werdykcie jury

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!