Konkurs Plastyczny "Kolorowe miasto"

pm

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pt. „Kolorowe miasto”. Konkurs organizowany jest w ramach obchodów 600-lecia Opola Lubelskiego. Organizatorami konkursu są: Burmistrz Opola Lubelskiego, Opolskie Centrum Kultury, Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim.

Cele konkursu:
uczczenie 600-lecia naszego miasta,
kształtowanie poczucia lokalnej tożsamości,
wzbudzenie zainteresowania historią miasta,
kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne.

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych z gminy Opole Lubelskie z klas 1- 3.
2. Warunkiem uczestnictwa jest samodzielne wykonanie pracy konkursowej.
3. Tematyka prac plastycznych powinna nawiązywać do obchodów 600-lecia Opola Lubelskiego. Prace plastyczne powinny odnosić się do historii, teraźniejszości, rozpoznawalnych i ważnych miejsc Opola Lubelskiego.
4. Prace powinny być wykonane w formacie A 3.
5. Każda praca powinna zawierać kartę informacyjną zawierającą następujące dane:
- imię i nazwisko,
- wiek,
- adres szkoły,
- imię i nazwisko opiekuna, numer telefonu.
6. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych, a także na wykorzystanie prac konkursowych do działań promocyjnych oraz ich upowszechniania
w środkach masowego przekazu.
7. Dostarczone prace plastyczne nie będą zwracane.
8. Prace konkursowe należy składać osobiście lub wysyłać
do 10 maja 2018 r. na adres Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
w Opolu Lub. ul. Długa 17.
9. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla laureatów.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród, połączone z wernisażem nadesłanych prac, odbędzie się w czerwcu na Festynie z okazji Dnia Dziecka.
O dokładnym terminie i miejscu szkoły zostaną powiadomione telefonicznie.

Osoba upoważniona do kontaktu w imieniu organizatora: Hanna Ostrowska,
e – mail: hanna.ostrowska@ockopolelubelskie.pl, tel. 81 827 21 85

Załącznik: