Dwie Godziny dla Rodziny - globalna akcja Instytutu Humanites

Kochani przyjaciele Opolskiego Centrum Kultury.
Właśnie dołączyliśmy do globalnej akcji „2 godziny dla rodziny”, która ma na celu wzmacnianie relacji z bliskimi i troskę o jakość tych relacji. O co chodzi?
Co roku firmy biorące udział w akcji skracają czas pracy swoim pracownikom o 2 godziny, by mogli oni wykorzystać go na relaks i zabawę z rodziną, bliskimi!
Opolskie Centrum Kultury bierze udział w akcji po raz pierwszy. Zachęcamy również inne firmy/instytucje do włączenia się i promowania tej idei.

Poniżej obszary działania i cele, które przyjął Organizator akcji:
Rodzina
Rodzina – jako pierwsze miejsce, skąd czerpiemy życiowe wzorce. Nasze działania w przestrzeni Rodziny mają na celu:
- budowanie zdrowych i trwałych więzi rodzinnych w dzisiejszym zabieganym świecie, które są podstawą tożsamości i dojrzałości emocjonalnej człowieka,
- budzenie świadomości różnicy pomiędzy wychowaniem nastawionym na twarde kompetencje a wychowaniem mającym na celu rozwój osobowości człowieka i jego wewnętrznego kompasu wartości.

Praca/Biznes
Środowisko Pracy - jako miejsce mające przełożenie na rozwój dorosłych, będących poza pracą rodzicami, dziadkami – nośnikami wzorców. Nasze działania w Środowisku Pracy mają na celu:
- rozwój przywództwa w biznesie ukierunkowanego na człowieka i jego wielowymiarowy rozwój w sferze prywatnej i zawodowej, jako drogi do budowania zaangażowanych zespołów ludzi i osiągania celów ekonomicznych,
- inspirowanie dorosłych do bycia uważnym rodzicem, małżonkiem, członkiem rodziny,
- mądre integrowanie życia zawodowego i prywatnego (work-life balance).

Edukacja
System Edukacji - gdzie dzieci i młodzież spędzają gros swojego czasu na lekcjach i w ramach grup rówieśniczych. Nasze działania w ramach Systemu Edukacji mają na celu:
- wspieranie budowania takich szkół, które we współpracy z rodziną i otoczeniem szkoły będą przygotowywać młode pokolenie nie tylko do testów, lecz także do samodzielnego, odpowiedzialnego i wrażliwego społecznie życia, z wykorzystaniem pełni jego potencjału,
- rozwój przywództwa w edukacji - aby dyrektor był nie tylko administratorem, ale liderem angażującym uczniów, nauczycieli, rodziców i otoczenie szkoły.

Kultura i media
Kultura i świat Mediów mają ogromny wzorcotwórczy wpływ. Nasze działania w ramach obszaru Kultury i Mediów mają na celu:
- propagowanie treści opartych na wartościach, które jako Fundacja wyznajemy, stawiając w centrum człowieka i jego godność,
- inspirowanie mediów do zwiększania udziału pozytywnego przekazu, w miejsce pogoni za sensacją,
- przeciwdziałanie obojętności i kryzysowi więzi we współczesnym świecie.

Misją Organizatora - Instytutu Humanites - jest świadomy, szczęśliwy, otwarty poznawczo, proaktywny i wrażliwy społecznie człowiek. Wspierając rozwój jednostki i liderów wartości, wspieramy rozwój społeczeństwa i kapitału społecznego oraz jego transformację w obliczu globalnych trendów, a w szczególności skutków Rewolucji Technologicznej.

Adres strony internetowej Organizatora: https://2godzinydlarodziny.pl/